Proje Hakkında


Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de matematiksel modelleme, matematik öğretim programlarının öğrencilere kazandırmayi hedeflediği temel matematiksel yeterlilik ve beceriler arasında yer almaktadır. Uluslararası birçok çalışma matematiksel modellemenin matematik eğitimdeki reform çalışmalarında önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan “ortaöğretim matematik öğretmeni özel alan yeterlikleri”nde “Matematikteki temel kavram ve konuları diğer disiplinlere ve gerçek hayattaki durumlara uygulayabilme” konusunun başlı başına bir yeterlik alanı olarak ele alındığı gözlemlenmektedir. Ancak, öğrencilerin matematiksel modelleme konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirebilmek için hem matematiksel model ve modelleme yaklaşımı çerçevesinde geliştirilmiş materyallere hem de bu materyalleri etkin bir şekilde uygulayacak bilgi, beceri, tutum ve inanca sahip öğretmenlere ihtiyaç vardır. Öğretmenlerin matematiksel modelleme yoluyla anlamlı bir matematik öğretmelerini istiyorsak, her şeyden önce bu konuda anlamlı bir matematik deneyimi kazanmalarını sağlamak durumundayız. Bu bağlamda projenin üç temel amacı aşağıda sıralanmaktadır: 

  • Ortaöğretim (9-12. sınıflar) matematik dersi öğretim programındaki kazanımlara uygun matematiksel modelleme etkinlikleri geliştirmek ve bu konuda ihtiyaç duyulan Türkçe kaynak eksikliğini gidermek.
  •  
  • Matematiksel model ve modelleme yaklaşımı çerçevesinde bir hizmet içi öğretmen eğitimi programı geliştirme, programı uygulama ve etkilerini (bilişsel, duyuşsal ve uygulama boyutlarında) incelemek.
  •  
  • Öğretmen adaylarının matematiksel modelleme konusundaki mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak lisans düzeyinde bir ders tasarlamak ve bu dersi alan öğretmen adaylarının matematik bilgilerini, matematiksel modelleme ve modellemenin matematik öğretiminde kullanımı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlarını incelemek.

Bu amaçlar doğrultusunda proje sonunda okullarda matematiksel modelleme etkinliklerinde kullanılabilecek, Türk eğitim sistemine ve Türk kültürüne uygun, konu, sınıf düzeyi vb. özelliklere göre sınıflandırılmış 60 modelleme sorusu geliştirilerek 6 matematik öğretmeni ve öğrencileriyle saha çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında geliştirilen içeriklerin paylaşılması amacıyla bir WEB portalı (http://matemodel.metu.edu.tr) kurulmuştur. Öte yandan, meslekte görev yapan ortaöğretim matematik öğretmenlerine yönelik, matematiksel modelleme konusunda proje kapsamında oluşturulan içeriklerin kullanıldığı bir mesleki gelişim programı tasarlanarak farklı iki devlet lisesinde görev yapan 10 öğretmenle bir hizmet içi eğitim uygulaması yapılmış ve toplanan veriler ışığında bu program bir model olarak ortaya konulmuştur. Benzer şekilde, 3 ve 4. sınıfa devam eden matematik öğretmen adaylarının matematiksel modelleme becerilerini geliştirme ve mesleğe başladıktan sonra matematiksel modellemeyi matematik öğretiminde kullanabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaya/geliştirmeye yönelik lisans düzeyinde bir ders tasarlanarak pilot çalışmaları yapılmış ve bir devlet üniversitesinin Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Matematik Öğretmenliği programına devam eden 25 öğretmen adayıyla uygulanmıştır. Bunun sonucunda da öğretmen adaylarına yönelik bir matematiksel modelleme dersi ve bileşenleri ortaya konulmuştur.
 
Proje ve ürünleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen Doç. Dr. Ayhan Kürşat ERBAŞ ile irtibata geçiniz.
e-mail: erbas@metu.edu.tr
Tel: (312) 210 3652 
 
Bu proje Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmektedir (Proje kodu 110K250).